Stupně invalidity 2019


Invalitida I. stupně – pokles pracovní schopnosti o 35-49%
Invalitida II. stupně – pokles pracovní schopnosti o 50-69%
Invalitida III. stupně – pokles pracovní schopnosti o více než 70%

Výše invalidního důchodu = pevná částka (3270 Kč v r.2019) + pohyblivá částka (počet odpracovaných let + výše hrubé mzdy + koeficient stupně invalidity)

Minimální doba nutné účasti na důchodovém pojištění

mladší 20 let – méně než 1 rok
věk 20-22 let – 1 rok
věk 22-24 let – 2 roky
věk 24-26 let – 3 roky
věk 26-28 let – 4 roky
věk 28 let a více – 5 let

 

Příspěvek na péči 2019


Hodnocené životní potřeby
1. mobilita - vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů
2. orientace - poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat
3. komunikace – vyjadřovat se mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky
4. stravování – vybrat si nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim
5. oblékání a obouvání - vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem
6. tělesná hygiena - použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se
7. výkon fyziologické potřeby - používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky
8. péče o zdraví - dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky
9. osobní aktivity - stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti
10. péče o domácnost - nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek (neposuzuje se u dětí do 18 let)


Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc

stupeň I (lehká závislost – nezvládnuté 3 potřeby) – 3300 Kč
stupeň II (středně těžká závislost- nezvládnutých 4-5 potřeb) - 6600 Kč

stupeň III (těžká závislost - nezvládnutých 6-7 potřeb)
- 9900 Kč u osob, které využívají pobytové sociální služby,
- 13900 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby

stupeň IV (úplná závislost - nezvládnutých 8-9 potřeb)
- 13200 Kč u osob, které využívají pobytové sociální služby,
- 19200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby


Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

stupeň I (lehká závislost – nezvládnuté 3-4 potřeby) - 880 Kč
stupeň II (středně těžká závislost - nezvládnutých 5-6 potřeb) - 4400 Kč

stupeň III (těžká závislost - nezvládnutých 7-8 potřeb)
- 8800 Kč u osob, které využívají pobytové sociální služby,
- 12800 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby

stupeň IV (úplná závislost - nezvládnutých 9-10 potřeb)
- 13200 Kč u osob, které využívají pobytové sociální služby,
- 19200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby

 

OZP

 

1. TP

tento průkaz pravděpodobně dostanou lidé s lehkým stupněm mentálního postižení. Výhody, které má držitel průkazky TP, nejsou moc velké.

Výhody držitele karty TP
 • přednostní nárok na místo ve veřejných dopravních prostředcích
 • přednost při vyřizování osobních záležitostí (např. na úřadech), přičemž osobní záležitost není například nákup zboží v obchodě nebo vyšetření u lékaře.
Průkaz TP náleží osobám se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Člověk, který chce dostat průkaz TP, by měl mít aspoň jeden ze zdravotních problémů uvedených níže. Tento zdravotní problém musí uvést praktický lékař v materiálech, které dodá posudkovému lékaři, který o průkazu rozhodne.

Za středně těžké funkční postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:
 • b) anatomická ztráta několika prstů nohou nebo ztráta nohy v nártu a výše až po bérec včetně
 • c) podstatné omezení funkce dolní končetiny
 • d) středně těžké omezení funkce dvou končetin
 • e) zkrácení dolní končetiny přesahující 5 cm
 • f) postižení pánve s poruchou pánevního prstence a závažnou neurologickou symptomatologií
 • g) postižení páteře s často recidivujícími projevy nervosvalového dráždění a poruchou svalového korzetu nebo se ztuhnutím dvou úseků páteře
 • h) stavy spojené s často se opakujícími poruchami vědomí nebo závrativými stavy,
 • i) omezení pohyblivosti a celkové výkonnosti při běžném zatížení při interních a onkologických postiženích
 • j) psychické postižení s opakujícími se poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně vysoce funkčního typu autismu
 • k) neurodegenerativní postižení s pohybovou chudostí, poruchou posturální stability, slabostí dvou končetin a podstatným snížením dosahu chůze

 

2.ZTP

Záleží na posudkovém lékaři, ale tento typ průkazu nejpravděpodobněji dostanou lidé s lehčím stupněm mentálního postižení, kteří jsou schopni cestovat sami bez doprovodu nebo lidé s lehčím kombinovaným postižením. Lidé, kteří cestují sami jen na několika naučených trasách (třeba do školy nebo do stacionáře a zpět) a jinak na neznámých trasách musí mít doprovod, by měli dostat průkaz ZTP/P. V praxi ale nejvíce záleží na informacích, které dostane posudková komise od ošetřujícího lékaře – jaké zprávy jí dodá.

Průkaz je pro osoby s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Těžké funkční postižení pohyblivosti v praxi znamená, že člověk je schopný se pohybovat doma samostatně, ale venku se pohybuje s obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. Těžké funkční postižení orientace znamená, že se člověk orientuje v domácím prostředí dobře, ale venku se orientuje jen s velkými obtížemi.

Člověk, který chce dostat průkaz ZTP, by měl mít aspoň jeden ze zdravotních problémů uvedených níže. Tento zdravotní problém musí uvést praktický lékař v materiálech, které dodá posudkovému lékaři, který o průkazu rozhodne.

Výhody držitele karty ZTP
 • místo v autobusu, tramvaji či trolejbusu, vlaku nebo autobusu pro dálkovou dopravu
 • přednost ve frontách na úřadech (ale ne v obchodě nebo u lékaře)
 • bezplatná dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)
 • sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě
 • sleva 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy
 • možnost získat parkovací průkaz pro osobu zdravotně postiženou

Za těžké funkční postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:
 • a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy
 • b) anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci
 • c) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce
 • d) anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,
 • e) anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí
 • f) těžké omezení funkce dvou končetin
 • g) postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou nestabilitou pánevního prstence
 • h) postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku
 • i) těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích
 • j) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku
 • k) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena
 • l) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60
 • m) psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně středně funkčního typu autismu
 • n) neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů
 

3. ZTP/P

Tento průkaz by měli dostat lidé se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Zvlášť těžkým a úplným funkčním postižením pohyblivosti je myšleno to, že je člověk schopný chodit doma jen s obtížemi, nebo nemůže chodit vůbec a pohybuje se na invalidním vozíku. Zvlášť těžkým funkčním postižením orientace a úplným postižením orientace se myslí stav, kdy osoba, o kterou se jedná, není dlouhodobě schopna orientovat se venku.

Výhody držitele karty ZTP/P
 • místo v autobusu, tramvaji či trolejbusu, vlaku nebo autobusu pro dálkovou dopravu
 • přednost ve frontách na úřadech (ale ne v obchodě nebo u lékaře)
 • bezplatná dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)
 • sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě
 • sleva 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy
 • bezplatná doprava průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě (tzn. MHD, doprava autobusem a vlakem)
 • bezplatná doprava vodícího psa, je-li osoba úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce
 • možnost získat parkovací průkaz pro osobu zdravotně postiženou

Za zvlášť těžké funkční postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:
 • a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, interiérový uživatel protézy nebo odkázanost na invalidní vozík z uvedeného důvodu,
 • b) anatomická ztráta dolních končetin v bércích nebo výše,
 • c) anatomická ztráta horních končetin v úrovni lokte nebo výše nebo anatomická ztráta horní a dolní končetiny v úrovni paže a stehna,
 • d) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce a současná funkční ztráta horní končetiny,
 • e) funkční ztráta dolních končetin se ztrátou opěrných funkcí,
 • f) zvlášť těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí; funkčním celkem se rozumí hrudník, páteř, pánev, končetina,
 • g) disproporční poruchy růstu provázené závažnými deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška nepřesahuje po ukončení růstu 120 cm,
 • h) multiorgánové selhávání dvou a více orgánů nebo ztráta imunity spojené se zvlášť těžkým postižením orientace nebo pohyblivosti,
 • i) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby mladší 18 let věku,
 • j) neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit se správnou světelnou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální zraková ostrost není postižena, nebo úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
 • k) kombinované těžké postižení sluchu a zraku (těžká hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera horší než 65%, a oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60
 • l) střední, těžká nebo hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ nižší než 50,
 • m) psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace včetně nízkofunkčního typu autismu
 • n) neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy

 

Parkovací průkaz pro osobu zdravotně postiženou

Je určen držitelům ZTP a ZTP/P, kteří mají svůj automobil anebo kteří jsou v nějakém autě přepravováni. Stupeň invalidity a invalidní důchod nemá na parkovací průkaz žádný vliv.

Některé výhody:
 • lze vjet do ulice se značkou Zákaz průjezdu s dodatkovou tabulkou "dopravní obsluze vjezd povolen", s parkovacím průkazem máte právo vjet na zákaz stání a stát v zákazu stání po dobu nezbytně nutnou
 • lze vjet do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou "dopravní obsluze vjezd povolen" nebo "mimo zásobování". S parkovacím průkazem lze vjet i do pěší zóny
 • bezplatné stání na místě pro vozíčkáře
 • osvobození od dálníčního mýtného v ČR

Zdroje
http://www.spmpcr.cz
https://portal.mpsv.cz
https://www.pohyblivost.cz

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů